Zgromadzenie Wspólników

Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Prezydent Miasta Elbląga.


Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:
1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki,
sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrachunkowy.
2. Podejmowanie uchwał o podziale zysku lub o sposobie pokrycia strat.
3. Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków.
4. Zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Spółki, regulaminu Zarządu Spółki, regulaminu Rady Nadzorczej i regulaminu Zgromadzenia Wspólników.
5. Decydowanie o przystępowaniu do innej spółki, organizacji
gospodarczej lub organizacji społecznej oraz o wystąpieniu z niej.
6. Zmiana przedmiotu działania Spółki.
7. Zmiana aktu założycielskiego Spółki.
8. Podniesienie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki.
9. Określenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
10. Połączenie lub rozwiązanie Spółki oraz utworzenie nowej Spółki.
11. Nawiązywanie stosunku pracy z pierwszym Zarządem Spółki.
12. Ustalanie wysokości miesięcznego wynagrodzenia Zarządu.
13. Podejmowanie uchwał dotyczących zaciągania zobowiązań
i kredytów.
14. Podejmowanie uchwał w sprawie ustalania wysokości i terminów dopłat.
 

metryczka


Wytworzył: Zgromadzenie Wspólników (4 marca 2008)
Opublikował: Paulina Goryczkiewicz (14 kwietnia 2008, 13:11:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 6798