Zarząd Spółki

Zarząd Spółki jest jednoosobowy w osobie Dyrektora Spółki - Pana Arkadiusza Zglińskiego.


W szczególności Zarząd jest upoważniony do:
1. składania  i  przyjmowania  oświadczeń  woli  w  imieniu  Spółki,  w  zakresie  praw majątkowych i zawierania umów;
2.  zwoływania zwyczajnych i nadzwyczajnych Zgromadzeń Wspólników z  inicjatywy własnej, Rady Nadzorczej;
3. udziału  w  Zgromadzeniu  Wspólników  i  na  zaproszenie  w  posiedzeniach  Rady Nadzorczej;
4. wnioskowania do Zgromadzenia  Wspólników  o podziale zysku  lub  pokrycia   strat Spółki;
5. występowania  z  wnioskami   we  wszystkich   sprawach   Spółki   do  Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej;
6. opracowywania i wprowadzania aktów normatywnych  wewnętrznych  związanych  z organizacją Spółki  i  jej  zarządzaniem  (statuty,  schematy organizacyjne,  instrukcje, regulaminy itp.);
7.  powoływania i odwoływania prokurentów.  
 
  
Zarząd jest zobowiązany do:
1. zarejestrowania Spółki w Krajowym rejestrze sądowym i zgłoszenia do rejestru zmian wymagających ujawnienia w rejestrze sądowym w ciągu 7 dni od podjęcia uchwały w tej sprawie;
2.  obsługi posiedzeń Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej;
3.  prowadzenia  księgi   protokołów  Zgromadzenia  Wspólników  i  Rady   Nadzorczej;
4.  sporządzania    i    udostępniania   Wspólnikom   oraz   złożenia   Radzie   Nadzorczej sprawozdania  finansowego  za ubiegły  rok  obrotowy,  rachunku  zysku  i  strat  oraz pisemnego  sprawozdania  z  działalności Spółki w ciągu trzech miesięcy  po  upływie każdego roku obrotowego;
5. sporządzania  planów  rzeczowych, finansowo-ekonomicznych spółki  oraz  programu działalności gospodarczej;   
6.  wykonywania zleceń pokontrolnych;
7.  prowadzenia księgi udziałów.

metryczka


Wytworzył: Zgromadzenie Wspólników (4 marca 2008)
Opublikował: Paulina Goryczkiewicz (14 kwietnia 2008, 13:20:14)

Ostatnia zmiana: Paulina Goryczkiewicz (1 września 2010, 12:18:08)
Zmieniono: zmiana Dyrektora Spółki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 8588